Kommunalt vatten och avlopp samt fibernät i Ova, Hangelösa, Broby och Skeby

 

Under 2008 ansökte Götene Elförening om nätkoncession för en 40kV-ledning mellan transformatorstationerna M4 Källby och M3 Lundsbrunn. Detta gjordes för att möjliggöra anslutning av vindkraftselektricitet i Lundsbrunnsområdet och säkerställa elförsörjningen av sydvästra delen av Götene kommun.

 

Den 1 december 2008 inbjöd Götene Elförening boende längs vägen mellan Lundsbrunn och Skeby till en informationsträff på Lundsbrunns kurort. Tanken var att de boende skulle erbjudas att lägga ned vattenledning och fiberkabel i Götene Elverks kabeldike, för att på så sätt få tillgång till kommunalt vatten och fibernät.

 

Mötesdeltagarna var positiva och en interimsstyrelse bildades. Ingemar Eyton blev sammankallande och de övriga var Sture Brolin, Magnus Johansson, Rolf Larsson, Claes-Göran Svensson och Gunnar Karvik.

 

Vid ett offentligt möte i Källby pastoratsgård den 19 februari 2009 redovisade interimsstyrelsen sitt arbete med bidragsansökningar, förslag på projekteringsavgift, förslag på stadgar, ungefärlig ledningssträckning, avtalsförslag mm. Ett drygt 80-tal mötesdeltagare bildade ”Broby Vatten och Bredbands ekonomiska förening”. Namnet Broby valdes då det var socknen i mitten av det planerade ledningsområdet. BVB hade nu 60-70 personer, som anmält intresse av att vara med på byggandet av ledningsnätet. Man beräknade kostnaderna till ca 3 milj. kr och längden på ledningsnätet, som BVB ansvarade för, till drygt en mil. Till den nya styrelsen valdes; Ingemar Eyton ordf. och kassör, Gunnar Karvik v.ordf., Sture Brolin sekr., Rolf Larsson, Claes-Göran Svensson och Jonas Broberg.

 

Då kraven på avloppsanläggningar skärptes och EU fastslagit att Mariedalsån, som rinner längs grävningsområdet, är extra skyddsvärd, föreslog Ingemar Eyton att föreningen även skulle verka för att en kommunal avloppsledning ingick i föreningens uppdrag.

 

BVB ansökte om följande bidrag;

 

Bredband – Kanalisationsstöd från V. Götalandsregionen, Vatten och Bredband – Landsbygdsstöd, Länsstyrelsens lantbruksenhet, Avlopp LOVA-stöd (förbättring av Östersjöns och Västerhavets vattenkvalitet), Länsstyrelsens vattenenhet.

 

Efter anbudsgivning erhöll PEAB:s dotterbolag Grävsam AB, som i sin tur anlitade GL Linjegräv, arbetet att gräva BVB:s ledningsdiken från Elföreningens kabeldike och ut till medlemmarnas fastigheter. Medlemmarna ansvarade för grävning och inkoppling från servicen(ventilen) vid tomtgränsen in i sina fastigheter.

 

Vattnet tas från kommunens ledningsnät och hämtas från täkt i Lundsbrunnsområdet.

 

Avloppsvattnet lämnar respektive fastighet efter att passerat en av fastighetsägaren ägd skärande brunn, LPS2000E/Ex, som trycker ut ”gråvattnet” till huvudledningen och vidare till reningsverket i Källby. Föreningen äger vatten- och avloppsledningarna fram till tomtgräns, därifrån ägs de och ansvaras för av fastighetsägaren. 

 

Fibernätet anslöts till kommunikationsoperatören ”Open net” och sedermera till Telias ”Öppen fiber”. Götene Elförening äger huvudledningen och förvaltar grenledningarna, som ägs av BVB.

 

Vid årsmötet den 14 juni 2010 avgick ordförande Ingemar Eyton efter att arbetat i stort sett heltid(!), trots eget lantbruksföretag, med projektet. Detta var delvis klart att köra igång vid midsommartid samma år. Efterträdaren på ordförandeposten blev Rolf Larsson. De övriga i styrelsen blev Sture Brolin, Claes-Göran Svensson, Jonas Broberg och Frida Ottersten. Rolf Larsson, som arbetat nära Ingemar Eyton slutförde under sina år som ordförande byggandet av projektet.

 

På årsmötet våren 2013 avgick Rolf Larsson och ny ordförande blev Peter Lundgren. Övriga i styrelsen var Ulf Pettersson, Frida Ottersten, Sara Karlsson och Pär Sanfridsson.

 

Antal medlemmar vid 2013 års utgång var 69 (avlopp), 84 (vatten) och 138 (bredband).

 

Totala kostnaden för hela projektet blev drygt 10 miljoner kr. Kostnaden för en enskild medlem, som valt bredband, vatten och avlopp blev cirka 120.000 kr. Detta är en uppskattning, eftersom kostnaden på den egna fastigheten varierar då inte alla fastigheter ser likadana ut.

 

Många har arbetat hårt för att delar av Ova, Hangelösa, Broby och Skeby skulle få tillgång till kommunalt vatten och avlopp samt fibernät. Men det är ett känt faktum i bygden att utan Ingemar Eytons och Rolf Larssons insatser hade projektet inte genomförts.

 

De och deras medarbetare spelade samma historiska roll för bygden som de sockenbor gjorde i början av 1900-talet, då bygden elektrifierades.

 

Gunnar Karvik, mars 2014